Naziv manifestacije / Name of race: 31. Novosadski Maraton 2023
Mesto održavanja / Place: Novi Sad
Datum održavanja /Date: 2023-10-08
Vreme početka / Time to start : 10:00
Datum do kada traju prijave / Entry Fee until: 2023-09-26
Web : www.marathon.rs
Email : maratonns@gmail.com
Disciplina:
  1. Trka 42 km, start trke: 10:00
  2. Trka 25 km, start trke: 10:00
  3. Trka 10 km, start trke: 10:45
  4. Trka 5 km, start trke: 10:45
  5. Štafetni maraton 42 km, start trke: 10:00
  6. Nordic walking 10 km, start trke: 10:45
  7. Nordic walking 5 km, start trke: 10:45
zatvoren
Lista prijavljenih trkača / List of registered runners
zatvoren
Lista prijavljenih štafeta
Podaci o trci:

31. Novosadski maraton 2023
Datum održavanja 8. Oktobar 2023.
Distance su 42km, 25km, 10km, 5km
Start:
10:00 Trka 42 km, 25 km (limit 5 sati)
10:00 Novosadski štafetni maraton 42 km
10:45 Trka 10 km, 5 km
16:00 Zatvaranje manifestacije
Cena prijave:
- od 01.Maj 2023. do 31.Maj 2023. - 2000 dinara
- od 01.Jun 2023. do 30.Jun 2023. - 2400 dinara
- od 01.Jul 2023. do 31.Jul 2023. - 2800 dinara
- od 01.August 2023. do 31.Avgust 2023. - 3200 dinara
- od 01.Septembar 2023. do 10.Septembar 2023. - 3600 dinara
- od 10.Septembar 2023. do 26.Septembar 2023. - 4000 dinara


Poziv na broj imate u emaili koji se šalje nakon prijave. Ako zaboravite poziv na broj mozete ga naći
u tabeli lista prijavljenih trkača imate kolonu "Poziv na broj", pored vašeg imena imate poziv na broj
Da bi dobili poziv na broj morate prvo da popunite on line prijavu. Posle izvršene prijave poziv na broj se generiše automacki.

Uputstvo za uplatu Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: "iz tabele"
Svrha uplate startnina NSM X km (upisati trku u km)
Primalac Novosadski maraton

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba.
Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.
Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu starnine je 26. Septembar 2023.

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.
Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19.


Na trci svi učesnici su obavezni da se pridržavaju propisanih mera od strane nadležnih institucija a vezano za borbu sa (pandemijom) covid-19.
U slučaju da bude potrebno, da ne bude moguće održati trku na navedenoj lokaciji, postoji mogućnost pomeranja trke na alternativnu lokaciju.

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.
U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile - spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije
ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.
Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera
i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 5 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 3 meseca), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom maratonns@gmail.com